Maandag 27 januari 2020 troffen een kleine 40 Stadsdorp leden elkaar in de Onze Lieve Vrouwekerk op de Keizersgracht voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Stadsdorp Gracht en Straatjes. Het bestuur legde tijdens de bijeenkomst verantwoording af over het jaar 2019.De betreffende agenda en vergaderstukken stonden op de website en konden vooraf bekeken worden.

Agenda van de ALV 27 januari 2019 kun je hier downloaden>>>
Notulen van de vorige ALV (28 januari 2019) kun je hier downloaden>>>

Kort verslag van de avond:
Na een soepele bespreking van de agendapunten, ingekomen stukken en notulen van de vorige ledenvergadering, werd het inhoudelijk Bestuursverslag voorgelezen.

Ons nieuwe jaar startte met de ALV op 28 januari 2019 waarbij we afscheid namen van 3 bestuursleden die vanaf het begin, of vrijwel vanaf de start, in het Stadsdorpbestuur zitting hadden:
Karin droeg het beheer van de website over aan Monique, Huub Derk werd als penningmeester opgevolgd door Thijs, Debora droeg na 6 succesvolle jaren het voorzitterschap aan Marita over. Resy en Vera kwamen nieuw in het bestuur, waarbij Vera secretaris werd.

Helaas zijn dit jaar 4 van onze Stadsdorpers overleden, die node gemist worden. Dit jaar zijn er 30 nieuwe leden bijgekomen en er waren 12 afzeggingen. Naast diverse mutaties en opschoning van de ledenlijst zijn we nu effectief 193 leden sterk. We groeien gestaag en hielden op 9 oktober voor het eerst een borrel voor nieuwe leden bij Jos die nota bene zelf net lid was geworden. Het was een groot succes, dus zo’n bijeenkomst gaan we jaarlijks houden.

De penningmeester bracht het financiële verslag en de begroting aan de orde. De kascommissie gaf akkoord voor de kascontrole. Complimenten voor de penningmeester en decharge. Het licht groeiende vermogen leidde tot een kleine discussie over wel of niet verlagen van het contributiebedrag. Besloten werd de bijdrage van 25 euro per lid vooralsnog te handhaven. De leden worden opgeroepen te komen met voorstellen en ideeën over nieuwe activiteiten die dan wellicht kunnen worden voorgedragen voor een suppletie vanuit de financiële middelen.

Financieel jaarverslag 2019 kun je hier downloaden>>>
Verklaring kascommissie kun je hier downloaden>>>

Vrijwel alle 18 bestaande activiteiten waaraan je bij Stadsdorp kunt meedoen floreren. En zoals al eerder gezegd: meedoen is belangrijk. Zo bouwen we een hechte buurt op die ook echt de sociale cohesie vergroot. Ga vooral mee naar activiteiten, meld je gewoon aan, en ervaar hoe leuk en ongecompliceerd zo’n uitje kan zijn. Je zit eens bij elkaar aan tafel en hoort hoe een ander in het leven staat. Doordat je elkaar kent kun je een ander wellicht stimuleren om samen de deur uit te gaan en nieuwe dingen te doen, of om elkaar bij te staan wanneer dat nodig is. Regelmatig gaan Stadsdorpers spontaan met elkaar op pad. Er ontstaan vriendschappen en dat voelt goed, want samen staan we sterker.

Het volledige inhoudelijke bestuursverslag 2019 kun je hier downloaden>>>
Binnenkort is hier het concept verslag van de ALV 2020 te downloaden>>>

Na sluiting van de vergadering hield Lony Scharenborg, buurt en winkelmanager van de 9 Straatjes, een enthousiaste en aansprekende presentatie over de geschiedenis en de huidige ontwikkelingen van deze omgeving. Verrassend , herkenbaar en leerzaam voor de aanwezigen die met betrokkenheid reageerden.De presentatie is hier te downloaden>>>

Het bekende drankje en zoutje na afloop droegen bij aan een gezellige nazit van een plezierige en nuttige avond.