29 januari 2014 , Aanwezig: 40 belangstellenden
Berichten van verhindering: 17

 

1. 19.35 uur: opening van de vergadering.
De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom en geeft een beknopt overzicht van de ontwikkeling. Er hebben zich al meer dan 100 belangstellenden gemeld voor het stadsdorp. Daarmee is het niveau voor een huiskamer overstegen. Het stadsdorp groeit door mond tot mond reclame. Een klein groepje initiatiefnemers kwam een half jaar geleden voor het eerst bijeen om de coöperatieve vereniging op te richten. Inmiddels zijn er statuten, is er een inschrijving bij de kamer van Koophandel en is een bankrekening geopend. De wens om de sociale cohesie te versterken leeft, op dit moment zijn er in Amsterdams 20 Stadsdorpen actief of in ontwikkeling. De grachtengordel is verdeeld in drie stadsdorpen: van de Brouwersgracht tot de Raadhuisstraat (Stadsdorp buurt 7), van de Raadhuisstraat tot de Vijzelstraat (Stadsdorp Gracht en Straatjes) en van de Vijzelstraat tot de Amstel (Stadsdorp Utrechtsestraat).

Dezelfde initiatieven spelen in de Jordaan, de Weteringbuurt samen met Den Texbuurt, de Nieuwmarktbuurt, de buurten aan beide zijden van het Vondelpark (Stadsdorp Vondelpark en Stadsdorp Vondel-Helmers). Het oudste staddorp ligt niet in de binnenstad maar in Oud Zuid (Stadsdorp Zuid). Er zijn ontwikkelingen in Amsterdam Noord en in Amstelveen.

Op de website www.stadsdorpgrachtenstraatjes.nl staat een overzicht van alle andere initiatieven. De begrenzing is niet altijd scherp, bewoners van de even zijde van de Prinsen gracht zouden natuurlijk ook kunnen kiezen voor Stadsdorp Jordaan, respectievelijk Stadsdorp Wetering +. Meerdere bewoonsters van het Begijnhof hebben zich al aangemeld voor ons Stadsdorp.

2 Mededelingen en Ingekomen stukken.

De website (www.stadsdorpgrachtenstraatjes.nl ) is belangeloos gemaakt door onze buurtgenoot Jeroen L. Hijzelf is onder andere initiator van een platform dat ons op een toegankelijke manier met elkaar wil laten te communiceren om zo elkaar te kunnen informeren. Wij zijn “gelinkt” aan Pleziermetdebuurt.nl een initiatief van het platform Goedvoorsenioren.nl.

De website dient tot ondersteuning van onze activiteiten, persoonlijk contact blijft de essentie. Ideeën en initiatieven om de website te optimaliseren zijn welkom. De voorzitter benadrukt dat het stadsdorp geen nieuwe marktplaats of zorgorganisatie is. Leden worden geïnformeerd over activiteiten en kunnen deelnemen aan ontmoetingen in de buurt. De website is dienend aan deze ambitie. Uit privacy overwegingen zal de website niet worden gebruikt voor het opzetten, beheren en exploiteren van persoonlijke gegevens. Nagegaan zal worden hoe diensten die onze leden willen aanbieden aan mede leden op de website kenbaar gemaakt kunnen worden. Belangrijk is dat een ieder zich veilig kan voelen bij publicaties op de website. Om deze reden is bijvoorbeeld de vergaderlocatie van hedenavond niet op de website vermeld. Behoudens de namen van de bestuursleden zullen namen van leden (of een ledenbestand) niet op de website komen. Het g-mail adres is het enige mail adres dat op de website gepubliceerd wordt.

De buurtborrel is een succes. Er zijn 3 borrels geweest Café De Pels en blijkt een ideale plek om voor een eerste kennismaking en voor het uitwisselen van ideeën. De opkomst was steeds groot met een kleine vaste kern en verder steeds nieuwe gezichten. De laatste keer werd De Pels vrijwel geheel door ons ingenomen, er waren meer dan 40 “stadsdorpers”.

Het bedienend personeel van Café De Pels heeft gevraagd of wij bij een bestelling direct willen afrekenen. Zij weten niet altijd wie wel en wie niet tot de “stadsdorpers” behoren. Dit biedt buitenstaanders de kans om gratis mee te drinken.

Volgende borrel is op woensdag 5 februari en die daarna op 5 maart, vanaf 17 uur.

Andaz hotel.De opkomst op de zondagmiddagbijeenkomst voor kerst was groot (meer van 40 personen).

Ondanks onze uitvoerige voorbespreking met de leiding liet de gastvrijheid te wensen over, er was te weinig personeel, er waren geen borrelhapjes en de prijs van een glas wijn liep de spuigaten uit. We zullen van de mogelijkheden die het Andaz hotel biedt dan ook geen gebruik meer maken.

Ingekomen stukken.

 • Het eerste ingekomen stuk sluit aan bij bovenstaande tekst, Bea van de Linden en Jenneke Diepenbroek liepen vanaf het Andaz hotel langs het Ambassade hotel aan de Herengracht. Wij lijken daar meer welkom te zijn.
   
 • Wil Bos stelt voor om een beldienst op te starten, zodat we met alleenstaanden en eenzame mensen die niet meer op straat komen contact kunnen leggen. Het bestuur juicht dit plan toe en bij agendapunt 10 wordt hierop teruggekomen.
   
 • Ons Logo is door Floris Koelink ontworpen, hij was stagiair bij Architectenbureau Van Stigt, (buurtgenoot). Wij zijn het architectenbureau en de medewerkers, met name de ontwerper van het LOGO, zeer erkentelijk.
   
 • Kennismaking met Marqt de nieuwe buurtsuper op de Keizersgracht bij de Wolvenstraat. Ook een aanvulling in de buurt.
   
 • Uitwisselingsdag Stadsdorpen op initiatief van Stadsdorp Zuid. Bea van der Linden, en twee bestuursleden hebben acte de présence gegeven. Naast het aanhoren van voordrachten door leden van Stadsdorp Zuid bestond de gelegenheid om kennis te maken met initiatiefnemers van de andere stadsdorpen. Tijdens deze bijeenkomst bleek de werkwijze binnen de verschillende stadsdorpen nogal uiteen te lopen, van vrij strak georganiseerd met portefeuillehoudende bestuursleden tot de losse organisatievorm die wij nastreven.
   
 • Fiets parkeren in de Negen Staatjes is een probleem. Een oplossing is niet in zicht.
   
 • Er is een voorstel binnengekomen om een thema avond aan veiligheid te besteden. Het bestuur vraagt of daar belangstelling voor is, zo ja, dan zou dat thema in het najaar aan de orde kunnen komen.

3. Notulen van 2 september 2013

Tekstueel en inhoudelijk geen bezwaren. De notulen worden goedgekeurd.

4. Voorstel contributieheffing

De penningmeester stelt voor dat de contributie voor alleenstaanden € 4 per maand zal bedragen en voor samengaande € 5 per maand. Het liefst éénmalig jaarlijks te heffen met de mogelijkheid van betaling per kwartaal. Eén der aanwezigen (PdB) wil weten waaraan dat geld besteed zal worden. Verwezen wordt naar de begroting.

5, 6 en 7 Begroting, Kascommissie, Wijziging statuten

De kascommissie heeft geen bezwaar tegen de jaarstukken van 2013 die door de penningmeester zijn aangeleverd. De penningmeester wordt onder dankzegging gedechargeerd.

De penningmeester deelt de begroting voor 2014 uit. Eén der aanwezigen (PdB) merkt op dat het batig saldo van 2013 niet terugkomt in de begroting van 2014. Dit zal worden gecorrigeerd. De aanwezigen stemmen daarna in met de begroting.

De kascommissie wordt met één lid uitgebreid: mevrouw A.H. van Stigt – Amesz.

(Na de vergadering hebben zich per email nog enkele gegadigden voor de kascommissie gemeld).

De penningmeester geeft beknopt weer hoe haar contacten met de belastingdienst zijn verlopen ten aanzien van ons verzoek een ANBI-status te krijgen. De belastingdienst wil ons Stadsdorp de ANBI-status verlenen als de tekst van artikel 22, lid 2 wordt gewijzigd. De penningmeester leest de bestaande tekst voor en daarna de tekst zoals voorgesteld door de belastingdienst. De vergadering gaat bij acclamatie akkoord met de voorgestelde wijziging van de statuten.

8 Aanvulling Bestuur

De voorzitter stelt voor om het uit drie leden bestaande oprichtingsbestuur uit te breiden. Op dit moment zijn daarvoor geen namen van kandidaten bekend. Voor een bestuurswijziging is toestemming nodig van de leden. Uit praktische overwegingen is ervoor gekozen om zo weinig mogelijk te vergaderen. Om te voorkomen dat ten behoeve van de bestuurswijziging een aparte ledenvergadering moet worden uitgeschreven en belegd stelt George Berenschot voor dat de huidige vergadering het bestuur toestaat één of meer nieuwe leden aan te trekken. De vergadering accepteert dit bij acclamatie.

De voorzitter vraagt of degenen die belangstelling hebben zich bij haar willen opgeven.

9. Thema avonden Zorg, Duurzaamheid, najaar Veiligheid.

Voor de thema avonden wordt een zaal gehuurd in de Onze Lieve Vrouw kerk aan de Keizersgracht, ingang op nummer 118b. Op de eerstkomende thema avond op 6 februari a.s. komt “zorg” aan de orde. Er zijn twee spreeksters; één van de Buurtzorg en twee van Mantelaar. Deze thema avond is ook aangekondigd in de website.

De tweede thema avond van dit jaar staat gepland op 10 april en gaat over duurzaamheid. Zie ook hiervoor de website.

Thema avond over veiligheid zal in het najaar plaatsvinden.

10. Administratie.

Jenneke Diepenbroek en Karin Acket zijn bereid de ledenadministratie op zich te nemen. Het bestuur is hiermee bijzonder ingenomen.

11 Wat verder ter tafel komt.

Twee leden, met royale tuinen, hebben voorgesteld om ten behoeve van de leden van ons stadsdorp open tuinen dagen te organiseren. Het bestuur zal hierover contact met hen opnemen.

Ten behoeve van minder mobiele en mogelijk vereenzaamde buurtbewoners zou een beldienst georganiseerd kunnen worden. Degenen die dit actief zouden willen uitwerken wordt verzocht contact op te nemen met het bestuur. De voorzitter stelt dat wij hier nu bij elkaar zijn als mondige, actieve en vitale mensen die met elkaar zouden moeten proberen om minder valide en eenzame buurtbewoners bij ons Stadsdorp te betrekken, ook als die geen lid zijn van onze vereniging.

De bestemming van het voormalige Prinsengrachtziekenhuis gaat ons zeer ter harte. De ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd en mogelijk kunnen hierover meer mededelingen worden gedaan op de komende thema avond over Zorg.

Het wel en wee van de plantenbakken bij de bruggen wordt geschetst door onze penningmeester. Zij heeft de hanggeraniums in de grote zandzak maandenlang water gegeven. Het geheel oogde armetierig en kan voortaan beter achterwege blijven. De vergadering is het met de penningmeester eens.

De secretaris van ons stadsdorp brengt de drijvende tuinen of watertuinen ter sprake. In de Boerenwetering liggen 200 watertuinen die worden benut door watervogels (rusten, broeden). In de grachtengordel hebben ook veel watervogels een territorium gevonden maar geschikte broedplaatsen ontbreken. De vogels bouwen nesten op stabilisatievlakken van sloepen of in autobanden die tegen de kademuur hangen. Soms hebben zij de beschikking over een vlonder. De eigenaren van boten laten zich weinig gelegen liggen aan de broedende vogels. Zodra zij met hun schip wegvaren spoelt het nest van het stabilisatievlak en blijven de vogels ontredderd achter. Het nest valt uiteen en de eieren of kleine kuikens gaan verloren. Voorgesteld wordt om na te gaan of er ook drijvende tuinen in de grachten kunnen worden aangelegd. De meeste aanwezigen reageren positief. Er komen direct spontane aanmeldingen om de tuinen te onderhouden. Er worden ook bezwaren aangedragen; het past niet bij de oude kademuren, het ziet er erg rommelig uit, het vermindert het aantal plekken om af te meren. De secretaris zal nagaan of de aanlag van watertuinen mogelijk is. Een van de aanwezigen wil zich hier ook graag voor inzetten (te weten Jan Willem Haverman).

Vraag en aanbod: Stadsdorp Nieuwmarktbuurt werkt met een vraag en aanbod systeem. Op bijeenkomsten als deze wordt door hen met briefjes gewerkt. Zij zouden dat samen met Stadsdorp Zuid willen digitaliseren. Een voorbeeld is buuv.nu waarin dienst en wederdienst wordt aangeboden. Toch stagneert de groei ervan omdat men elkaar te weinig kent. De voorzitter ziet weinig in deze ontwikkeling en benadrukt dat het beter lijkt dat wij als buurtgenoten elkaar beter leren kennen. Dan hoeven vragen en aanbod niet per brief te worden gewisseld. Wel kan worden gekeken of we op onze eigen website via een prikbord iets soortgelijks tot stand kunnen brengen.

12 Volgende vergadering op een dinsdag of donderdag in januari 2015. De datum en locatie zal tijdig worden bekendgemaakt.

13 Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

14 Sluiting om 21.45 uur, gevolgd door sociale contacten met spijs en drank.