Maandag 28 januari 2019 waren ruim 45 leden aanwezig bij de Algemene Ledenvergadering van het Stadsdorp Gracht en Straatjes. Het bestuur legde tijdens deze bijeenkomst verantwoording af over het jaar 2018.

Agenda van de ALV 28 januari 2019 kun je hier downloaden>>>
Notulen van de vorige ALV  (29 januari 2018) kun je hier downloaden>>>

Kort verslag van de avond:
In 2018 bestond het stadsdorp 5 jaar en dat eerste lustrum vierden we met leden en buurtgenoten. Het ledenaantal blijft gestaag groeien. Toch hebben ook dit jaar weer enkele leden het lidmaatschap van het stadsdorp beëindigd. Een motivatie om lid te blijven is door deel te nemen aan activiteiten. Je moet het zelf doen en door elkaar beter te leren kennen steek je makkelijker een handje uit waar nodig.

Het jaar werd afgesloten met 181 leden. Een effectieve groei van 11 leden ten opzichte van 2017. Tot ons verdriet zijn ook in 2018 leden ons ontvallen. Drie stadsdorpleden van het eerste uur. Namens het stadsdorp heeft het bestuur haar deelneming betuigd, maar ook hebben leden dat op persoonlijke titel gedaan.

Stadsdorpers vinden elkaar tijdens het ruime aanbod aan ontmoetingen. Een rijk gevulde agenda met een grote diversiteit aan activiteiten; voor elk wat wils. Ook dit jaar zijn weer nieuwe activiteiten gestart. We benadrukken dat ook eenmalige initiatieven zeer welkom zijn. Het gaat erom dat we elkaar op een plezierige manier ontmoeten, waardoor men met elkaar vertrouwd raakt.

Precies 5 jaar na de oprichting van ons Stadsdorp op 3 september vierden we het lustrum bij Museum Het Grachtenhuis. Voor deze middag konden leden ook een buurtgenoot uitnodigen om zo kennis te maken met het stadsdorp.

De penningmeester vraagt de leden of er vragen zijn over het financieel verslag. De kascommissie  stelt voor om het bestuur te dechargeren hetgeen de leden bij acclamatie doen.

Financieel jaarverslag 2018 kun je hier downloaden>>>
Verklaring kascommissie kun je hier downloaden>>>

We sluiten 2018 af, een prachtig lustrumjaar, een groeiend aantal actieve leden en in vertrouwen met een nieuwe samenstelling van het bestuur in 2019.

Het volledige inhoudelijk bestuursverslag 2018 kun je hier downloaden>>>
Het volledige concept verslag ALV 2019 kun je hier downloaden>>> 

Nadat in de vergadering 2 nieuwe bestuursleden zijn gekozen is het moment daar om afscheid te nemen van de 3 aftredende bestuursleden; Debora, Huub Derk en Karin. Samen met een korte toespraak ontvangen ze een mooi cadeau en een prachtige bos bloemen.

Het informele gedeelte van de avond is in handen van Jeroen met een gesprek over ‘Je geluk vinden’.

Hij geeft eerst een korte inleiding.
De keuze tussen een loterij winnen of in een rolstoel belanden is niet zo moeilijk. Maar het enorme verschil in je geluksgevoel is slechts van korte duur. De wetenschap leert ons dat je na 3 maanden weer terug bij af bent. Zo ook dat 50% van ons geluksgevoel genetisch bepaald wordt en 10% door een negatieve omstandigheid zoals absolute onveiligheid en armoede. De overige 40% wordt bepaald door ons gedrag. Het is voor de meeste van ons dus 'gewoon' dat je niet automatisch een gelukkig mens bent of kunt worden.

De volledige inleiding kun je hier downloaden>>>

Dan wordt de zaal verdeeld in vijf groepen en elke groep krijgt een vraag over geluk, waarover gesproken kan worden. Na ongeveer een kwartier leest iemand uit elke groep voor wat de uitkomsten van het gesprek over de vraag zijn.

Een verslag van het gesprek over geluk vinden kun je hier downloaden>>>

De bijeenkomst wordt onder het genot van een drankje en een hapje afgesloten.