De ingelaste Algemene Ledenvergadering van het Stadsdorp op 7 november 2018 werd door zo’n 30 mensen bijgewoond.

Met hun handtekening stemden zij in om het Stadsdorp over te zetten van een coöperatie naar een vereniging.

Het tweede voorstel dat werd besproken was de overdracht van het penningmeesterschap aan Thijs. Dit voor het geval Huub Derk voor de eerstvolgende algemene vergadering naar een huis buiten ons Stadsdorp zou verhuizen. Ook dit voorstel werd met meerderheid van stemmen aangenomen.

Notulen extra ALV 07-11-2018

Afschrift akte van omzetting en statutenwijziging

In Café van Puffelen pasten we nauwelijks in het kleine achterhoekje, maar na de korte vergadering werd aan de bar en in het café nog uitgebreid nagepraat tijdens de maandelijkse buurtborrel die naadloos daarop aansloot.