Op maandag 29 januari 2018 waren ruim 40 leden aanwezig bij de Algemene Ledenvergadering van Stadsdorp Gracht en Straatjes. Tijdens deze bijeenkomst werd door het bestuur verantwoording afgelegd over het jaar 2017.

De agenda van de ALV 29 januari 2018 kun je hier downloaden>>
De notulen van de vorige ALV (9 februari 2017) kun je hier downloaden>>

Een kort verslag van de avond:

Voorzitter Debora vertelt dat het 2017 werd afgesloten met 170 leden. Ook zijn er steeds meer activiteiten waarbij de leden het voortouw nemen. Gezondheid wordt geactiveerd door te wandelen in korte of lange versie, te dansen en te zingen. Cultureel komt de stadsdorper aan zijn trekken met film, lezen, theater- en museumbezoek en er wordt getekend en geschilderd. Op sociaal gebied leveren het Genever Genootschap, het Maandagmiddag café en de eetclub een belangrijke bijdrage aan het onderhouden van contacten onderling. Veel dank aan alle stadsdorpers die al deze initiatieven mogelijk hebben gemaakt en zo actief zijn binnen onze vereniging.

Ook instellingen en ondernemers in de buurt hebben ons afgelopen jaar betrokken in activiteiten. Zoals de ontvangst bij het Prins Bernhardfonds en de Literaire Salon bij het Ambassade hotel. Mokum boot stelde belangeloos een paar elektrische bootjes ter beschikking voor een tochtje door de grachten. Verder vond er een bijeenkomst in samenwerking met Seniorweb plaats over veiligheid op internet.

De website is aangepast aan de eisen ten aanzien van gebruik voor tablet en smartphone. De maandelijkse nieuwsbrief houdt leden op de hoogte van alle activiteiten.

Later in de vergadering benadrukt Debora dat het Stadsdorp geen zorgtaak heeft.

Het volledige inhoudelijke bestuursverslag 2017 kun je hier downloaden>>

Penningmeester Huub Derk nodigt de leden uit vragen te stellen over het financiële verslag. De kascommissie stelt voor om het bestuur te dechargeren hetgeen de leden bij acclamatie doen.

Het financiele jaarverslag 2017 kun je hier downloaden>>
Het verslag van de kascommissie betreffende 2017 is hier te downloaden >>

Secretaris Jan O. treedt af als secretaris en zijn functie wordt opgevolgd door Thijs. Jan wordt in de bloemetjes gezet en wordt bedankt voor bewezen diensten.

Jeroen L. licht de nieuwe huisstijl en beeldmerk toe.

Bea vertelt over het contact met OLVG Spuistraat en de mogelijkheid voor een Stadsdorp EHBO/reanimatie/AED cursus.

Bestuurslid Marita vertelt over het eerste Stadsdorp lustrum wat we dit jaar vieren. Aan de leden wordt gevraagd om ideeën voor de invulling daarvan per e-mail op te sturen. Zie hiervoor het andere artikel op deze website>>

Na de officiële ledenvergadering geeft mevrouw Marcella Blok een voordracht over generatie verschillen. Het is een interessante vraag of er bij ons Stadsdorp behoefte is aan jongere mensen. En zo ja, hoe je deze zou kunnen interesseren.

Hierna volgt een korte discussie waarna werd overgegaan tot het informele deel van de bijeenkomst met water, wijn en zoutjes.

De volledige notulen van de ALV 2018 zijn hier te downloaden >>