Locatie: Onze Lieve Vrouwekerk, Keizersgracht 218 b,
29 januari 2015, aanvang 19.30 uur. Aantal aanwezige (bestuurs)leden:  38

U kunt deze notulen ook hier downloaden >>
(dan zijn ze makkelijker leesbaar)

1. Opening door de voorzitter om 19.40 uur.
Omdat een aantal nieuwe leden ter vergadering aanwezig is stelt de voorzitter de bestuursleden kort voor. De leden wordt gevraagd akkoord te gaan met de agenda. Dat is het geval. De penningmeester stelt voor om het voorstel contributieheffing te behandelen voorafgaand aan de begrotingsbespreking.

2. Ingekomen stukken: diverse Kerst- en Nieuwjaarswensen.

3. Notulen van de bijeenkomst op 29 januari 2014:  een van de leden merkt op dat onder punt 4 (voorstel contributieheffing) bedragen van € 5 en € 6 per maand worden genoemd. Dat was inderdaad het voorstel. De vergadering heeft vervolgens besloten de contributie voor 2014 vast te stellen op €48 (individuele leden) en €60 (paren).) De notulen worden zonder verdere wijzigingen gearresteerd.

4. Jaarverslag 2014: De voorzitter doet verslag van de gebeurtenissen: Het stadsdorp Gracht en Straatjes is ruim een jaar na de oprichting een levendig en buurtinitiatief. Plezier in de buurt en met elkaar is een van de belangrijkste pijlers.

Het is vandaag precies een jaar geleden dat de 1e algemene ledenvergadering plaatsvond bij Yvonne van Wagensveld thuis aan de enorme glazen vergadertafel.

Steeds meer activiteiten zijn gedurende het afgelopen jaar gestart zoals een snoeicursus met workshop in de tuin van één van de leden. We  bezochten 6 tuinen tijdens de open tuinenmiddag op een zon overgoten zondag in juni met aansluitend een borrel.
Er is een gezellige leesclub, waarvan iedereen op de website kan volgen welke boeken gelezen worden. De verhalensalon maakt met elkaar een verhalende reis maakt door de wereld van heden, verleden en fantasie. Het Genever Genootschap komt met regelmaat samen met een vaste kern van 4 dames en 1 heer.

De goedbezochte buurtborrels in Cafe de Pels zijn we de loop van het jaar uitgegroeid. In december kwam er een kersverse eettafel in Café De Doffer bij. In de aanloop naar de stadsdorpzangers hebben twee leden voor enkele buurtgenoten gezongen en hen een muzikale kerstwens bezorgd. Een mooi voorbeeld van sociale cohesie.

Tijdens de zomermaanden was het stadsdorp, met druk bezochte zomerborrels, te gast in de tuinen van Hotel Pulitzer. De kerstborrel in een van de prachtige zalen van dit hotel was ook een succes. Er was een feestelijkegoodiebag georganiseerd die gevuld was door ondernemers uit de buurt.

In september werden bestuur en de leden opgeschrikt door het plotseling overlijden van bestuurslid en penningmeester, Yvonne van Wagensveld. Dankzij haar bestuurlijke ervaring, juridische kennis en grote inzet verliep de oprichting van het stadsdorp van een leien dakje, nam het ledental gestaag toe en onder haar “supervisie” groeide het stadsdorp uit tot een succesvolle vereniging. Het stadsdorp Gracht en Straatjes mist deze warme, bescheiden en toch immer aanwezige persoonlijkheid. De reacties van leden op de annonce bevestigden dit.

Bestuursvergaderingen zijn gehouden op 6 juni en 3 december. Op 29 januari 2014 vond een algemene ledenvergadering plaats en op 30 oktober werd een extra ledenvergadering belegd waarbij Huub Derk van der Staak en Karin Acket aantraden als nieuwe bestuursleden.

Thema avonden als zorg, in samenwerking met De Mantelaar en Buurtzorg en het onderwerp duurzaamheid, onder leiding van Stichting De Groene Grachten, waren succesvol en druk bezocht. Tijdens de eerste thema avond na de zomer zijn onderwerpen aan
de orde gekomen zoals, mobiliteit, vrijwilligerswerk, de druk op de binnenstad door toenemend toerisme, de overlast op het water en verkeerd geparkeerde fietsen en scooters. Ervaringen en soms ergernissen werden met elkaar gedeeld en waar mogelijk helpen de leden elkaar bij het vinden van de juiste weg naar de gemeentelijke instanties. Eind november was er het inspirerende thema Voor Eenzaamheid, want eenzaamheid is van alle tijden en van iedereen. 

Deze thema avonden zijn ook bedoeld om elkaar te ontmoeten en zij vinden plaats in deze glazen zaal van de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Keizersgracht. Wij zijn het bestuur van de kerk erkentelijk voor hun gastvrijheid. Zij dragen ons initiatief een warm hart toe.

In oktober trakteerde Het Museum het Grachtenhuis de leden van het stadsdorp op een lezing over historische interieurs door Barbara Laan. De mooi gedecoreerde Andriessen kamer was een prachtig decor voor een leerzame middag.

Het stadsdorp heeft een zeer toegankelijke website voorzien van informatie, verslagen en een agenda met onderwerpen die de buurt aangaan. Een van onze leden zorgt voor de beschikbaarheid en het  beheer van deze website.

Op het gebied van zorg zijn twee leden actief in een Kerngroep Zorg in samenwerking met andere stadsdorpen. Er zijn inmiddels 22 stadsdorpen in en rond Amsterdam actief en met regelmaat worden ervaringen met elkaar uitgewisseld.

Het bestuur onderhoudt contacten met de VVAB, het Kerkstraatcomité en de ondernemersvereniging van De 9 Straatjes. Ook legt zij contact met Burennetwerk en een thuiszorgorganisatie in de buurt. Het bundelen van expertise, kennis en betrokkenheid bevordert het woonplezier. Zo zijn er ook contacten met de bestuurscommissie, met de gebiedscoördinatoren en zij publiceert met regelmaat in de Binnenkrant.

Met een lidmaatschap van de vereniging zijn leden welkom om deel te nemen aan alle activiteiten. Tijdens de buurtborrels zijn ook belangstellenden welkom om kennis te maken met het stadsdorp. Ook voor thema-avonden kunnen niet-leden zich aanmelden tegen een kleine vergoeding van de zaalhuur.

Nieuwe activiteiten voor het komende jaar ontstaan op initiatief van leden en bestuur, waaronder een vervolg op de snoeicursus, de oprichting van een bridgegroep, een wandelclub, filmclub en de stadsdorpzangers. Zo zijn er nog legio mogelijkheden om de sociale cohesie in het stadsdorp verder te bevorderen. Het bestuur dankt alle actieve leden voor hun bijdrage hieraan.

Een jaar geleden werd tijdens de ledenvergadering het lidmaatschap van het stadsdorp ingevoerd en we sluiten het jaar 2014 af met 111 leden.

5. Financieel verslag:  De penningmeester geeft de aanwezigen de gelegenheid vragen te stellen.Het bedrag van € 448,91 was uitgegeven om, op verzoek en advies van de belastingdienst de statuten notarieel te laten wijzigen om de ANBI-status te kunnen verwerven. Achteraf kwam de belastingdienst op de gedane toezegging terug. Daarop heeft de penningmeester aan de belastingdienst gevraagd om de door ons gemaakte kosten te restitueren. Dat is gebeurd.

Op de vraag of de subsidie van € 2.500,- aan het Stadsdeel (thans bestuurscommissie) moet worden terugbetaald omdat het batig saldo positief is luidt het korte antwoord “neen”.

Hoewel de website door een onzer leden via het netwerk pleziermetdebuurt.nl zonder kosten ter beschikking is gesteld en wordt beheerd is voorzichtigheidshalve op de balans een post voorziening onderhoud website opgenomen. Nadat het verslag van de kascommissie is voorgelezen worden bij acclamatie de staat van ontvangsten en uitgaven over 2014 en de balans per 1 januari 2015 goedgekeurd en wordt het bestuur, in het bijzonder de penningmeester, decharge verleend ter zake van het in 2014 gevoerde financiële beheer.

6. De begroting 2015 wordt zonder vragen daarover per acclamatie aangenomen.

7. Voorstel contributieheffing 2015
Het bestuur stelt voor de contributie voor het komende jaar te handhaven te weten; € 48 voor een enkel lidmaatschap en euro; 60 voor paren. De penningmeester licht dit toe: Hoewel het batig saldo over 2014 ruim lijkt vallen voor 2015 extra financiële lasten te voorzien; het aantal activiteiten neemt toe, er komen per activiteit meer deelnemers en de zaalhuur wordt waarschijnlijk verhoogd. De aanwezigen stemmen unaniem in met het voorstel van het bestuur.De leden krijgen een email over de vastgestelde contributie, daarin wordt ook het nummer van de bankrekening vermeld.

8. Activiteiten 2015

Geplande activiteiten 2015 georganiseerd door het bestuur:

 

Datum/periode

activiteit

1e dinsdag van de maand

buurtborrel in De Admiraal

3e maandag van de maand

eettafel in De Doffer

29 januari

Algemene ledenvergadering

voorjaar

2 thema avonden: mogelijke onderwerpen: ‘ Veiligheid’, ‘Levenstestament’   (andere  suggesties welkom)

voorjaar

Wijn- en kaasproeverij bij Marqt

Juli/aug/sept

Zomerborrels

najaar

Visfileercursus bij Marqt

najaar

2 thema avonden: mogelijke onderwerpen: ‘kiezen van zorgverzekering’, ‘is de grachtengordel van ons allemaal’

(andere suggesties welkom)

december

Kerstborrel  **

Nader te bepalen

Rondleiding door OLV kerk over geschiedenis en kunst

Nader te bepalen

Gevelstenen wandeling

Nader te bepalen

Bezoek aan het Pijpenmuseum, Prinsengracht

Nader te bepalen

iPad cursus bij de Apple store ##

Nader te bepalen

koffieochtend

** vanuit de zaal wordt opgemerkt dat er goede ervaringen bestaan met Hotel de l’ Europe.

## voor ouderen wordt een vroege cursus (9 uur) op een dan rustig tijdstip georganiseerd.

Datum/periode

activiteit

Diverse data

Leesclub (’s middags)

Diverse data

Verhalensalon

Diverse data

Genever genootschap

voorjaar

Snoeicursus

Diverse data

Stadsdorpzangers

 

9.    ANBI status
De penningmeester schets de gang van zaken rond het verkrijgen en kwijtraken van de ANBI-status.
Omdat wij statutair een coöperatieve vereniging vormen is het inderdaad wettelijk niet mogelijk een ANBI-status te hebben.  Zoals hierboven al is beschreven zijn de gemaakte kosten door de belastingdienst teruggestort.
Bij de oprichting is gekozen voor coöperatieve vereniging U.A.  Daarmee zijn leden en bestuur niet persoonlijk aansprakelijk als er tekorten ontstaan.  Eigenlijk hebben coöperatieve verenigingen een bedrijfsmatig karakter.  Voor ons is het voordeel dat wij betaalde BTW terugkrijgen.  
Bij een ANBI-status hebben schenkers fiscale aftrek en de ontvanger hoeft geen schenk- of erfbelasting te betalen.
De penningmeester stelt namens het bestuur voor om thans geen kosten te maken voor een wijziging van de statuten. Mocht een zeer grote schenking of legaat in het verschiet liggen dan zal deze actie, met goedkeuring van deze vergadering, alsnog worden genomen.

10.    Wat verder ter tafel komt
-    Een van onze leden heeft stickers gemaakt om te wijzen op asociaal gedrag bij het verkeerd parkeren van fietsen. Deze zijn tegen vergoeding te verkrijgen.
-    Er bestond een vraag naar een ledenlijst. Het bestuur wil geen ledenlijst verspreiden. Dit geeft veel werk zoals vragen van toestemming ivm privacy, bijhouden gegevens en wie zorgt voor handhaving spelregels hieromtrent. Bovendien past niet bij het Stadsdorp waarbij het juist gaat om elkaar persoonlijk ontmoeten. Er zijn veel bijeenkomsten waarbij onze leden onderling gegevens kunnen uitwisselen. Ook wordt er nogmaals op gewezen dat gebruik kan worden gemaakt van het prikbord op onze website. Zo is er door een lid  een voorbeeld gemaakt van een stadsdorp ledenkaartje voorzien van foto en n.a.w. gegevens. Deze zijn tegen vergoeding van kostprijs bij hem te verkrijgen.
-    De vraag komt hoe je boeken kunt aanbieden.  Ook dit kan op het prikbord van de website worden bekendgemaakt zonder naamsvermelding.
-    Er is een contact met het bestuur van verpleeghuis De Uylenburgh op de Lauriergracht.  Naast de interne voorziening wil men ook thuiszorg in de buurt gaan aanbieden. 

11.    Rondvraag
-    De voorzitter van Wijkraad ‘d Oude stad laat weten dat de wijkraad toestemming heeft gekregen om bestaande reserves te besteden aan het werk dat nu wordt voortgezet met vrijwilligers.  Het wijkcentrum is dus open en kan plaats bieden aan bijeenkomsten van leden van ons stadsdorp.  Gedacht wordt aan bijeenkomsten tot 20 á 25 deelnemers.
-    Het lid dat erop wijst dat de “gezelligheidscomponent” hoog is en dat er toch ook behoefte bestaat aan praktische tips wordt verwezen naar de website.  Inderdaad bestaat, indachtig deze vraag, de gedachte om een lijst te maken met handige adressen.  Deze adressen kunnen het best worden aangeleverd door leden die buitengewoon tevreden zijn over voor hen verrichte werkzaamheden.
-    De wens te bewegen wordt geopperd.  Gewezen wordt op mogelijkheden daartoe in onze buurt zoals de gymnastieklessen bij Profysio op het Molenpad, iedere ochtend van 10 tot 11.
 

12.    Enquête
De aanwezigen wordt gevraagd om voorafgaand aan de borrel het enquête formulier in te vullen.

13.    Sluiting om 21 uur.

Van 21 tot 22 uur is onder het genot van een glas wijn of water nagepraat.