Stadsdorp Grachtengordel Zuid Coöperatief U.A.

Stadsdorp Gracht en Straatjes, secretariaat Keizersgracht 409

Stadsdorp Grachtengordel Zuid Coöperatief U.A.

(Stadsdorp Gracht en Straatjes)

NOTULEN

Vergadering d.d. 2 september 2013 van 16.30 tot 17.45 uur op … (privé locaties worden niet gepubliceerd)
 

Aanwezigen (9)/Verhinder (6): namen niet voor publicatie op internet  

Agenda:

 1. Opening en mededelingen
 2. De statuten
 3. De tijdelijke bestuursformatie
 4. Aanwas nieuwe leden
 5. Uitnodiging van de beide buurtregisseurs
 6. De thuiszorgstudent
 7. Overzichtslijst van instanties en groeperingen die zich met velerlei uiteenlopende Amsterdamse zaken bezighouden.
 8. Agendering van een grotere bijeenkomst op maandag 30 september
 9. Naamgeving Stadsdorp
 10. De nieuw geplaatste houten bakken op de brugoren
 11. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag
 12. Sluiting

Notulen:
 

1.  De voorzitter opent de vergadering om 16.35 uur.

Mede wegens vakanties is een aantal afmeldingen binnengekomen.

2.  De totstandkoming van de statuten wordt toegelicht door Yvonne. Deze waren in conceptvorm beschikbaar voor alle initiatiefnemers. Op voorhand zijn geen bezwaren kenbaar gemaakt. Tijdens de vergadering gaan de aanwezigen ermee akkoord dat alle besluiten die uitwerkingen zijn van de statuten in het huishoudelijk reglement zullen worden uitgewerkt. De aanwezigen gaan unaniem akkoord met de voorliggende conceptstatuten die bij acclamatie worden goedgekeurd.

Yvonne deelt mee dat de statuten nog deze week naar de notaris gaan waarna inschrijving bij de Kamer van Koophandel zal volgen en waarna ook een bankrekening ten name van ons stadsdorp kan worden geopend.

Er is een aanmoedigingssubsidie aangevraagd bij het Stadsdeel Centrum en er is een bedrag van € 500,- toegezegd. Met de andere stadsdorpen is afgesproken dat er een gezamenlijk website zal komen en dat subsidie daarvoor gezamenlijk zal worden aangevraagd. Daarmee wordt voorkomen dat later opgerichte Stadsdorpen achter het net vissen omdat het geld bij de Stadsdeelraad op is. Bovendien is het minder verwarrend als er één website is waarbinnen de berichtgeving van de verschillende Stadsdorpen kan worden gevonden. Er moet nog een besluit worden genomen over te heffen contributie. Gedacht wordt aan een bijdrage van € 5,- per maand. Het uitgangspunt is dat de contributie zo laag mogelijk moet worden gehouden en dat er geen buurtgenoten mogen worden uitgesloten van het lidmaatschap wegens krappe financiële middelen.

3.  Namens het bestuur deelt penningmeester mee dat haar functie en die van de secretaris door daarin geïnteresseerden kunnen worden overgenomen. Mocht dat niet het geval zijn dan zal het bestuur in de huidige functie aanblijven.

4.  Nieuwe leden worden geworven door mond op mond reclame en/of door het persoonlijk aanreiken van een flyer.

5.  Voor de bijeenkomst van 30 september aanstaande zal de buurtregisseur worden uitgenodigd. Hem wordt gevraagd uiteen te zetten wat hij doet in en voor de buurt, hoe hij bereikbaar is en voor welke problemen hij kan worden benaderd.

Ook zal worden geprobeerd om iemand uit te nodigen die voor bewoners van een Stadsdorp klussen verricht.

Voor beiden wordt gedacht aan een spreektijd van circa 20 minuten gevolgd door een discussie van eveneens ongeveer 20 minuten.

6 en 7. Het bestuur zal met hulp van de leden van ons Stadsdorp een lijst maken en bijhouden met namen en adressen van instanties die op welke manier dan ook nuttige diensten verlenen. Verwezen wordt bijvoorbeeld naar de thuiszorgstudent (Parool van 15 juni 2013) die mantelzorg levert (onder de naam Mantelaar). Deze vorm van mantelzorg is aanvullend op officiële buurtzorg (06 2291 9112 of www. Buurtzorgnederland.com) die kan worden ingeroepen via de huisarts bij het Centrum Indicatiestelling Zorg / CIZ, en waarvoor dat indicatieorgaan een indicatiezwaarte dient af te geven. Het bestuur stelt voor om op één der volgende bijeenkomsten de Mantelaar uit te nodigen en buurtzorg. Hiermee hebben wij dan contact met één cluster van zorg, “een lichtere vorm” en als dat nodig mocht zijn, ook een “zwaardere”.

Andere instanties waaraan kan worden gedacht zijn: de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, Uitstootvrij [elektrisch varen], de Amsterdamse grachten [water, woonboten etc], de tweede uitleg in de nieuwe Looierstraat, het Kerkstraatcomité enz.

8.  De uitnodiging voor de bijeenkomst van 30 september zal zo spoedig mogelijk per email worden verzonden. Deze week zal contact worden opgenomen met de uit te nodigen sprekers. Gevraagd wordt om geen vaste dag te kiezen voor de bijeenkomsten omdat een aantal nemers al verplichtingen heeft op vaste dagen/avonden. Ook de zondag wordt niet uitgesloten als “vergaderdag”.

9.  Bij de naamgeving is uitgegaan van de gebiedsindeling. Als “roepnaam” is gekozen voor de naam: Stadsdorp Gracht en Straatjes met als emailadres: stadsdorpgrenst@gmail.com

10.  De nieuw geplaatste houten bakken met beplanting op de brugoren bij de Leidsegracht hebben de aandacht. Als Stadsdorp kunnen wij gemakkelijker met de gemeente overleggen over dit soort initiatieven dan een eenling die dan mogelijk al snel wordt gezien als querulant.

11.  De voorzitter benadrukt dat ons Stadsdorp vooral geen actiegroep moet zijn maar dat het goed nabuurschap het speerpunt is. Ook benadrukt zij nut en noodzaak van een goede samenwerking met andere groeperingen en instanties.

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

12.  De vergadering wordt om 17.45 gesloten. De thema bijeenkomst van 30 september 2013 zal worden gehouden ten huize van de penningmeester.

Jan
2 september 2013