De leden van Stadsdorp Gracht en Straatjes hebben alle stukken toegestuurd gekregen om door te lezen. In een normale vergadering zouden we ter plekke stemmen over de agendapunten. Vóór of tegen. Nu doen we dat per email.

Nou is het wat veel als alle 190 leden ons gaan mailen, dus we stellen voor om alleen over de stemming te mailen wanneer je bezwaar maakt tegen een punt.

Géén reactie betekent toestemming. Graag horen we vóór 15 februari je bezwaar, zodat we in de volgende Nieuwsbrief de uitslag van de stemming mee kunnen nemen. Mochten alle stukken goedgekeurd zijn dan verschijnen ze op de website. De onderwerpen waarvoor je goedkeuring nodig is, zijn genummerd.

Voor de rondvraag horen we graag jullie opmerkingen of vragen. Ook vóór 15 februari. We zullen deze zo goed mogelijk beantwoorden. Ook andere reacties ontvangen we graag per email.

Het wordt dus een wat over de tijd uitgesmeerde Algemene Leden Vergadering maar hopelijk komen we zo toch tot een bevredigend resultaat.

1. Notulen 2020: de leden van Stadsdorp Gracht en Straatjes wordt gevraagd het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2020 goed te keuren.

2. Decharge bestuur: de kascommissie stelt de Algemene Ledenvergadering van Stadsdorp Gracht en Straatjes voor de balans per 31 december 2020 en de staat van de ontvangsten en uitgaven over 2020 goed te keuren en het Bestuur, meer in het bijzonder de penningmeester, decharge te verlenen ter zake van het in 2020 gevoerde financiële beleid.

3. Begroting: het bestuur vraagt de leden van het Stadsdorp Gracht en Straatjes de ingediende begroting voor het jaar 2021 goed te keuren. De begroting staat in het Financieel verslag.

4. Contributie: het Bestuur van Stadsdorp Gracht en Straatjes stelt aan de leden voor om de contributie voor 2021 te handhaven op € 25 per lid.

5. Bestuur toetreding: het Bestuur van Stadsdorp Gracht en Straatjes vraagt de leden in te stemmen met het toetreden van Harmke van der Fliert en Pleun Vos tot het bestuur in 2021 als algemeen lid.