Aan alle actieve Amsterdamse ouderen!

 

Oud en actief
Amsterdam telt veel ouderen die actief zijn om het leven van hun mede-ouderen aangenamer te maken.

Dat doen zij alleen, b.v. door mantelzorg te verlenen of vrijwilligerswerk te doen, of gezamenlijk, zoals in een stadsdorp.

Weer anderen komen op voor de belangen van ouderen en nemen deel aan gemeentelijke overleggen over ouderenhuisvesting of een seniorvriendelijk Amsterdam.

Of zitten in een ouderenadviesraad, als hun stadsdeel er een heeft.

Weer andere ouderen zijn actief bij Cliëntenbelang Amsterdam – de vereniging die in opdracht van Amsterdam de beleidsparticipatie voor kwetsbare Amsterdammers voor haar rekening neemt.

Al deze ouderen verrichten waardevol werk door zich in te zetten om de kwaliteit van leven van hun mede-ouderen te verbeteren.

Wonen, zorg en vervoer
Ondanks hun aller inzet blijft het moeilijk de kwaliteit van leven van alle Amsterdamse ouderen substantieel te verbeteren. Zo wordt het langer zelfstandig thuis wonen fors bemoeilijkt door het schrijnende tekort aan passende woonruimte.

En is de zorg en welzijn er bij lange na niet op ingericht om ouderen thuis de zorg te bieden die zij nodig hebben.

Ten slotte is de mobiliteit van ouderen geen speerpunt bij het Amsterdamse openbaar vervoer, getuige de opheffing, ondanks de vele protesten, van allerlei tram- en buslijnen en haltes.

Migrantenouderen
Bij het verbeteren van hun kwaliteit van leven ondervinden laaggeletterde en migrantenouderen meer problemen dan de doorsnee ouderen. Zij raken, mede door hun vaak slechtere sociale-economische positie, ongewild op achterstand.

Ontmoeting, uitwisseling, samenwerking
Op 7 maart 2019 heeft een aantal ouderengroepen het initiatief genomen zoveel mogelijk actieve ouderen een stem te geven door ze een podium te bieden.

Enerzijds door rond elk van de thema’s wonen, zorg en welzijn, en mobiliteit een stedelijke ouderengroep op te zetten.

Anderzijds door een website op te zetten waar uitwisseling van ervaringsdeskundigheid en succesvolle praktijken kan plaatsvinden.

Een stedelijke ouderenadviesraad
De gemeente heeft stedelijke adviesraden ingesteld voor het Wmo-beleid, voor jongeren en voor werk, participatie en inkomen. Maar niet voor ouderen.

Mede gezien de toenemende vergrijzing en de vele actieve ouderen die Amsterdam rijk is, is dat een gemiste kans.

Temeer, omdat wij vinden dat inzake het stedelijke ouderenbeleid de ouderen zelf de gemeentelijke gesprekspartner horen te zijn. Een stedelijke ouderenadviesraad zou een welkome breuk zijn met het ouderenbeleid dat Amsterdam tot dusver heeft gevoerd: wel over de ouderen, maar niet met de ouderen.