Bron: gemeente Amsterdam.nl

Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor het oplossen van knelpunten bij het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen (65+) in Amsterdam.

Alleen rechtspersonen, zoals corporaties, zorgaanbieders, stichtingen of verenigingen kunnen deze subsidie aanvragen.

Deze zijn voor:

 • Bouw­kun­di­ge aan­pas­sin­gen, bij­voor­beeld:
  • aan­pas­sin­gen in in­di­vi­du­e­le wo­nin­gen of van ge­meen­schap­pe­lij­ke ruim­ten, zo­als lif­ten, en­tree, ga­le­rij of hal
  • aan­pas­sin­gen van voor­zie­nin­gen in een woon­com­plex, zo­als een in­pan­di­ge kap­per, ont­moe­tings­ruim­te, café of buurt­res­tau­rant zon­der winst­oog­merk
 • Niet-bouw­kun­di­ge ac­ti­vi­tei­ten, bij­voor­beeld:
  • het sa­men­bren­gen van par­tij­en om meer of be­te­re huis­ves­ting te re­a­li­se­ren voor ou­de­ren
  • ac­ti­vi­tei­ten die on­der­steu­ning bie­den aan het be­houd van een woon­zorg­in­stel­ling
  • het om­zet­ten van een woon­zorg­in­stel­ling naar ou­de­ren­huis­ves­ting
  • het on­der­steu­nen van voor­zie­nin­gen voor ou­de­ren in de buurt

En moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De bouw­kun­di­ge aan­pas­sin­gen moe­ten nood­za­ke­lijk zijn om het woon­com­plex ge­schikt of meer ge­schikt te ma­ken voor ou­de­ren die in of in de buurt van het com­plex wo­nen en er­toe bij­dra­gen dat deze ou­de­ren in het com­plex en/‚Äčof de buurt lan­ger zelf­stan­dig kun­nen blij­ven wo­nen.
 • De niet-bouw­kun­di­ge ac­ti­vi­tei­ten moe­ten ook di­rect ver­band hou­den met het be­vor­de­ren van het lan­ger zelf­stan­dig kun­nen wo­nen van ou­de­ren.

Er is geen subsidie:

 • voor ac­ti­vi­tei­ten waar­voor u vol­doen­de fi­nan­ciële mid­de­len hebt om de ac­ti­vi­teit waar­voor u sub­si­die vraagt uit te voe­ren.
 • voor ac­ti­vi­tei­ten waar­voor u op grond van een an­de­re re­ge­ling een bij­dra­ge voor de­zelf­de sub­si­di­a­be­le kos­ten kunt krij­gen.
 • voor ac­ti­vi­tei­ten waar­voor u in het be­tref­fen­de ka­len­der­jaar op grond van dit ar­ti­kel al € 30.000,- sub­si­die hebt ge­kre­gen.
 • als de ac­ti­vi­teit voor­na­me­lijk ver­band houdt met zorg­ver­le­ning.
 • als de ac­ti­vi­teit be­staat uit re­gu­lier on­der­houd aan be­staan­de in­stal­la­ties.
 • als de ac­ti­vi­teit niet is ge­richt op het op­los­sen van knel­pun­ten in de woon­si­tu­a­tie van ou­de­ren, zo­als ge­noemd in het pro­gram­maplan ou­de­ren­huis­ves­ting 2019-2022, vast­ge­steld in de ge­meen­te­raad op 14 fe­bru­a­ri 2019.
De subsidie bedraagt maximaal € 30.000,- per aanvraag. Voor een subsidie hoger dan € 5.000,- is cofinanciering van tenminste 50% vereist.

Voor 2019-2022 is een budget gereserveerd voor deze subsidie. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Als het budget voor een jaar op is, kunt u geen subsidie meer aanvragen.